Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

  1. Ezen szerzõdési feltételek alkalmazandók minden olyan szerzõdésre, mely a Tutalis Kft. (a továbbiakban: Tutalis Kft Budapest 1155 Ivánka Pál utca 15) között jön létre és a magyar jog szerint fuvarozási tevékenységnek minõsül Fuvaroztató lehet az a szerzõdõ fél, aki: – a küldemény feladója és/vagy címzettje, valamint a fuvarozás díjfizetõje, vagy – csak a fuvarozás díjfizetõje. Eseti megbízásban a Fuvaroztatónak legalább díjfizetõ státusza kell, legyen. Keretszerzõdésben a Fuvaroztató a saját költségére és a saját nevében a fuvarrendelést a szerzõdésben megnevezett harmadik félre átruházhatja Ahol az 1.4. pontban felsorolt jogszabályok fuvaroztatót, feladót, címzettet, vagy átvevõt említenek, akkor ott mindig az ÁSZF szerinti Fuvaroztatót kell érteni. Az ÁSZF a Fuvaroztató megnevezést egységesen alkalmazza mind a díjfizetõre, mind a feladóra, mind pedig a címzettre. Ezért, ha a szerzõdõ fél nem feladója és/vagy nem címzettje a fuvarmegbízásnak, akkor az ? kötelezettsége, hogy a fuvarmegbízásban érdekelt harmadik fél a feladói és/vagy címzetti teendõket az ÁSZF szerint teljesítse A Tutalis KFT. fuvarozási és kiszolgáltatási akadály esetén mindig a Fuvaroztatótól kér utólagos rendelkezést. Az utólagos rendelkezés adásának jogszabályi feltételek szerinti teljesítése és annak következményei a Fuvaroztatót terhelik A TUTALIS KFT a belföldi fuvarozásokat a Ptk., a Közúti Árutovábbítási Szerzõdések (2/1981. (I. 31.) MT rendelet) elõírásai, valamint a jelen Általános Szerzõdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), a nemzetközi viszonylatú fuvarozásokat pedig a CMR elõírásai, illetve a jelen ÁSZF szerint teljesíti A TUTALIS KFT fuvarozási tevékenységre csak az ÁSZF alapján köt szerzõdést. Keretszerzõdés eltérhet a jelen ÁSZF elõírásaitól, ütközés esetén a keretszerzõdés szabálya erõsebb az ÁSZF-nél “Küldemény” alatt mindazon áruk összessége értendõ, amelyet a TUTALIS KFT fuvarozásra átvett, és a Fuvaroztató kérésére egy fuvarlevélen, egy idõben, egy fuvarral, egy adott címre fuvaroz A TUTALIS KFT a fuvarozási megbízást jogosult az általa kiválasztott alvállalkozó fuvarosnak átadni. A fuvarfeladat alvállalkozásba adása esetén az alvállalkozó fuvarozó önállóan felel.
  2. Fuvar megrendelése, fuvareszköz kiállítása, áruátvétel: 2.1. A Fuvaroztató az eseti fuvarmegrendelését csak írásban vagy telefonon adhatja meg a TUTALIS KFT.- nek. Keretszerzõdés esetében a szerzõdés tartalmazza a fuvarrendelés szabályait Amennyiben Fuvaroztató a TUTALIS KFT. fuvarozáshoz kiállított jármûvét belföldi feladatban 15 percen túl várakoztatja, a TUTALIS KFT jogosult külön kérésre a várakozást tovább folytatni, költségei felszámítása mellett. Nemzetközi viszonylatú fuvarozásban 24 óra a kiállás díjmentes várakozási ideje Ha a Fuvaroztató a kiállított fuvareszközt fuvarozásra alkalmatlannak ítéli meg, akkor az általa hivatkozott okot a fuvarlevélbe be kell jegyezni, vagy jegyzõkönyvet állít ki. A gépkocsivezetõnek joga az ellenvéleményét írásban közölni. Minden esetben szükséges a Fuvaroztató és a gépkocsivezetõ aláírása. Amennyiben az állított tény nem mond ellent a fuvarmegbízásban közölt jármû-paramétereknek, illetve sem a jog, sem pedig a fuvarozás szokásos normái szerint nem elfogadható, akkor a TUTALIS KFT. felszámítja a költségeit Fuvaroztató vállalja, hogy az általa feladni kívánt küldeményt a fuvarozáshoz megfelelõen elõkészítteti, az a közúti fuvarozásra, a kézi vagy gépi mozgatásra alkalmas. A küldemény berakása a Feladó feladata. Ha a Fuvaroztató a megengedett rakománysúlynál többet rak be, és errõl a fuvarlevélben nem nyilatkozik, akkor vélelmezni kell a megtévesztést, és felel az ebbõl eredõ miden következményért és kiadásért A Fuvaroztató köteles a küldeménydarabokat úgy csomagolni, hogy az ne csak a fuvarozásból általában eredõ külsõ behatásoktól védje meg a küldeményét, hanem biztosítsa azt is, hogy a dézsmálás (jogtalan eltulajdonítás) csak a csomagolás látható és nem reprodukálható megbontásával legyen lehetséges A küldemény átadásakor írásos nyilatkozatot ad minden törékeny vagy különleges kezelést igénylõ küldeményrõl. A Fuvaroztató elfogadja, hogy amennyiben fenti nyilatkozat megtételét elmulasztja, minden felmerülõ kár, amely e helyzetbõl fakad, a Fuvaroztatót terheli A Fuvaroztató ADR-es küldeményt, illetve bármely olyan küldeményt, amelyhez jogszabály kísérõ személyzet adását rendeli, csak keretszerzõdés alapján adhat fel fuvarozásra. Fuvarozásból kizárt küldeményt nem rakhat fel a fuvareszközre, ennek megszegésébõl eredõ minden kár és költség Õt terheli. 2.8 Fuvaroztató feladata a küldeménynek fuvarozásra átvételéhez szükséges olyan körülményt biztosítani, amely alkalmas a küldemény külsõ épségének és mennyiségének az azonnali ellenõrzésre.

2.9 Amennyiben a küldemény átvételekor felismerhetõ, hogy a küldemény sérült, a TUTALIS KFT csak a fuvarlevél sorszámára hivatkozó, és annak a dátumával megegyezõ dátumú írásbeli utasításra és a Fuvaroztató felelõsségére veszi át a küldeményt, amennyiben az egyéb módon nem ütközik az 1.4. pontban felsorol jogszabályok valamelyikébe (pl. személyek testi épségét veszélyezteti) A feladási okmányokon feltüntetett árumennyiséghez viszonyítva megállapított hiányos küldeményt a TUTALIS KFT nem vesz át fuvarozásra, a feladó köteles a hiányt pótolni. 3. A megbízás teljesítése: 3.1 A TUTALIS KFT a fuvarozási tevékenységet maga is elláthatja és, mint szállítmányozó, más fuvarozó közremûködését is igénybe veheti. Ez esetben a TUTALIS KFT az általa választott más fuvarozó tevékenységéért szállítmányozó módjára felel A TUTALIS KFT. fuvarozási akadály esetében a Fuvaroztatótól kér utólagos rendelkezést. Az utólagos rendelkezés megfelelõ idõben adásáért, és az akadály ésszerû megszüntethetõsége szempontjából megfelelõ tartalmáért a Fuvaroztató felel Fuvarozási határidõ túllépéséért a TUTALIS KFT. a Ptk. és a CMR egyezmény szabályai szerint felel. A fuvarozási határidõ betartásához fûzõdõ érdeke érvényesítéséhez a Fuvaroztatónak a jogszabályok szerinti érdekbevallást kell tennie. A CMR egyezmény hatálya alá tartozó fuvarozásban a fuvarozási határidõt az 561/2006/EK (AETR) elõírásainak figyelembe vételével kell meghatározni. 4. A küldemény kiszolgáltatása: 4.1. A TUTALIS KFT. kiszolgáltatási akadály esetében a Fuvaroztatótól kér rendelkezést. A rendelkezés megfelelõ idõben adásáért, és az akadály ésszerû megszüntethetõsége szempontjából megfelelõ tartalmáért a Fuvaroztató felel A kiszolgáltatás ugyanolyan mennyiségi egység szerint történik, ahogyan az átvétel Kiszolgáltatáskor a Fuvaroztató köteles a küldemény megvizsgálására. Amennyiben hiányt, vagy sérülést észlel, arról azonnal kárjegyzõkönyvet kell kiállítania, a gépkocsivezetõ aláírásával ellátva. A gépkocsivezetõnek joga az észrevételeit a jegyzõkönyvben közölni. A jegyzõkönyv része a TUTALIS KFT.- hez intézett felszólamlásnak. Utólagos kárjegyzõkönyvvel csak az 1.4. pontban jogszabályokban leírtak szerint lehet kárérvényesítésre felszólamlást benyújtani A TUTALIS KFT nem fogad el mennyiségi egységre vonatkozó hiányt utólagos kárjegyzõkönyv alapján.
4.5. Az átvétel után 3 napon belül és csak akkor lehet a TUTALIS KFT.-vel szemben igényt támasztani, ha a hiányt vagy a sérülést az átvételkor jelezték, és jegyzõkönyvben rögzítették. Ilyen esetben Fuvaroztatónak kell bizonyítania a TUTALIS KFT. felelõsségét. Amennyiben a Fuvaroztató ettõl eltérõ módon jár el, úgy mulasztása jogvesztéssel jár. 5. A TUTALIS KFT. felelõssége: 5.1 A TUTALIS KFT fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, a Fuvaroztatóval egyeztetve, bármely küldemény tartalmát, a Fuvaroztató jelenlétében megvizsgálhassa, továbbítását visszautasítsa. 5.2 A TUTALIS KFT nem vállal felelõsséget VIS MAJOR okozta károkért. 5.3 A TUTALIS KFT. nem fuvarozza a következõ árukat: készpénz, arany, ékszer, drágakõ, fuvarozásra alkalmatlan állapotú küldemény. 5.4 Ha a TUTALIST KFT. felelõssége megállapítható és az igényjogosult belföldi székhelyû személy, felelõsségére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 5.5 A TUTALIS KFT.-vel szembeni bármely reklamáció esetén tutalis kft. a küldemény aktuális értékérõl és költségérõl igazolást kérhet Fuvaroztatótól tutalis kft a tõle át nem vett küldeményeket legfeljebb 30 napig köteles tárolni. Az õrzési idõ elteltével tutalis kft az át nem vett küldeményt értékesítheti, de köteles errõl a Fuvaroztatót értesítenie. A fuvarozással, a tárolással és az értékesítéssel kapcsolatos díjak és költségek levonása után az áru értékesítésébõl fennmaradó összegének Fuvaroztató részére történõ kifizetésével Tutalis kft mentesül a küldemény fuvarozásának és raktározásának minden felelõssége alól Tutalis kft. nemzetközi árufuvarozási tevékenységének jellegébõl adódóan a teljesítést igazoló eredeti dokumentumokat legkésõbb 30 napon belül tudja eljuttatni a Megbízónak. Minden ezzel ellentétes kikötést a Tutalis kft. nem ismer el, az ebbõl eredõ büntetésekért a Tutalis kft. semmilyen kötelezettséget nem vállal. 6. Cégadatok/Adatváltozás bejelentése 6.1. Az adatbekérõ lapon feltüntetett adatok változását jelezni kell ben vagy faxon ( fax: ) 6.2. Az adatváltozás bejelentésének elmulasztása esetén a meg nem kapott dokumentumokért a felelõsség a vevõt terheli

6.3. Az adatbekérõ lapon megadott levelezési címre postázott számlákat és teljesítést igazoló dokumentumokat a feladástól számított 10 nap után azokban az esetekben is átvettként kezeljük, ha a levél nem kereste jelzéssel visszajön, idõ közben a cég elköltözött, vagy azokat képviseletre nem jogosult személy vette át 7. Fizetési feltételek 7.1. Fuvaroztató átutalás estén köteles aTutalis kft . által kiállított számla ÁFÁ-val, valamint a mindenkori hatósági elõírások alapján kikalkulált adókkal, pótdíjakkal, illetékekkel megnövelt összegét legkésõbb a számla esedékességének napján rendezni Késedelmes fizetés esetén a Tutalis kft. évi 20 % késedelmi kamatot számít fel, amit az év végi egyenlegközlõn fog feltüntetni a Fuvaroztató felé. A Tutalis kft.igényt tart a 40 behajtási költségátalányra, valamint a behajtás során felmerült egyéb költségekre A Tutalis kft. a 40 behajtási költségátalányra az alábbiak szerint tart igényt: Rendszerünk automatikusan kiküldi a számlát a kiállítás napján Rendszerünk automatikusan kiküldi a fizetési emlékeztetõt a fizetési határidõ lejárta utáni napon Rendszerünk automatikusan kiküldi a fizetési felszólítást a fizetési emlékeztetõ utáni 15 nap elteltével 7.4. Amennyiben a vevõ a fizetési felszólítás kiküldéséig sem rendezte a tartozását, a 40 behajtási költségátalányról értesítést fogunk küldeni, melyet a vevõ ben és postán is meg fog kapni. 8. Jogi alkalmazások 8.1 A Multiszint Kft. fuvarozási szerzõdéseire a magyar jogot kell alkalmazni 8.2 Minden, a jelen szerzõdés során felmerülõ vitás kérdést a felek elsõdlegesen békés tárgyalás útján kísérelnek meg rendezni. 8.3 Amennyiben adott vitás kérdés eldöntésében a felek nem tudnak megállapodni, úgy a vita eldöntésére, amely a jelen szerzõdésbõl vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszûnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját eljárási szabályzata alapján jár el A jelen Általános Szerzõdési Feltételek bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti az Általános Szerzõdési Feltételek egyéb rendelkezéseit A jelen ÁSZF kifüggesztésre került és megtekinthetõ a Tutalis kft. székhelyén és a honlapon, továbbá kérésre aTutalis kft . Munkatársai e-mail ben megküldik.